ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അബയറ്റിക്‌ അമ്ലം

റെസിനില്‍ നിന്ന്‌ ലഭിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലീയ കാര്‍ബണിക അമ്ലം

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

അപദ്രവ്യം.

അര്‍ധചാലകത്തിന്റെ ചാലകത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞ അളവില്‍ അതിലേക്കു ചേര്‍ക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍. ഉദാ: ജര്‍മേനിയം ക്രിസ്റ്റലില്‍ പി ടൈപ്പ്‌ അര്‍ധചാലകം നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ബോറോണ്‍.

ആള്‍ക്കുരങ്ങുകള്‍

മനുഷ്യനോട്‌ ഏറ്റവുമടുത്ത ബന്ധമുള്ള ജന്തുക്കളായ ചിമ്പാന്‍സി, ഗിബ്ബണ്‍, ഗോറില്ല, ഓറാങ്ങ്‌ എന്നിവ. (മലയാളത്തില്‍ "ആള്‍ക്കുരങ്ങ്‌' എന്നു പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ മനുഷ്യനുമായുള്ള സാദൃശ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും "എയ്‌പ്‌' എന്ന വാക്കിന്‌ അങ്ങനെ അര്‍ഥമില്ലാത്തതിനാലാണ്‌ വിശേഷണം വേണ്ടിവന്നത്‌.)

ആറ്റം

ഒരു മൂലകത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സൂക്ഷ്‌മ ഘടകം.

ഭൗതികമാറ്റം.

രാസഘടനയ്‌ക്ക്‌ മാറ്റം വരാതെ ഒരു പദാര്‍ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്‌ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. ഉദാ: ഐസ്‌ ജലമാകുന്നതും ജലം നീരാവിയാകുന്നതും ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളാണ്‌.

നാളവാസി

നാളവാസിയായ. നാളങ്ങളില്‍ വസിക്കുന്നത്‌.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in