ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

എസെറ്റാബുലം

നാല്‍ക്കാലി കശേരുകികളുടെ ശ്രാണീവലയത്തില്‍, തുടയെല്ലിന്റെ ഉരുണ്ട അറ്റം ചേര്‍ക്കുവാനായുള്ള, കപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള നിമ്‌നഭാഗം.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

പള്‍പ്‌ ഗഹ്വരം.

കശേരുകികളുടെ പല്ലിലെ ഗഹ്വരം.

സമുദായ പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനം.

ജീവസമുദായങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരിസ്ഥിതി പഠനം.

പരിമണ്ഡലം.

പരിമണ്ഡലം.

പ്രസ്‌ഫുര ഗണിത്രം.

അയണീകാരി വികിരണം അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം. വികിരണം ഒരു പ്രതിദീപ്‌ത വസ്‌തുവില്‍ വീഴാന്‍ അനുവദിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രസ്‌ഫുരണം പ്രത്യേക ഉപാധികളുപയോഗിച്ച്‌ എണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നു.

സമാകലന സ്ഥിരാങ്കം.

integration നോക്കുക.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in