ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അസറ്റൈല്‍കോളിന്‍

ആക്‌സോണുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്ത്‌ ആവേഗങ്ങള്‍ എത്തുമ്പോള്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസികം. ആവേഗങ്ങള്‍ സൈനാപ്‌സിലൂടെ കടന്നുപോകാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

വൃക്ഷകാലാനുക്രമണം.

വാര്‍ഷിക വലയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മരങ്ങളുടെ പ്രായം നിര്‍ണയിക്കുന്ന രീതി.

ഹെര്‍ട്‌സ്‌പ്രങ്‌ റസ്സല്‍ ചിത്രണം.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷകാന്തിമാനവും അവയുടെ സ്‌പെക്ട്രവിഭാഗവും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്‌ ആണ്‌ ആദ്യകാല H.R ചിത്രണം. ഇപ്പോള്‍ കേവലകാന്തിമാനവും താപനിലയും തമ്മിലും പ്രത്യക്ഷ/ കേവലകാന്തിമാനങ്ങളും വര്‍ണസൂചകവും തമ്മിലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പലതരം HR ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്‌.

പി എച്ച്‌ മൂല്യം.

ഒരു ലായനിയിലെ ഹൈഡ്രജന്‍ അയോണുകളുടെ ഗാഢതയുടെ ഒരു ഏകകം. puissance d’ Hydrogen എന്ന പദത്തില്‍ നിന്നാണ്‌ pH ന്റെ ഉത്ഭവം pH= _log(H+)സാധാരണ ജലത്തിലും ന്യൂട്രല്‍ ലായനികളിലും H+ന്റെ ഗാഢത 10 -7 മോള്‍/ലിറ്റര്‍ ആണ്‌. അതായത്‌ pH=7. അമ്ലത കൂടുമ്പോള്‍ ( H+ഗാഢത വര്‍ദ്ധിക്കുമ്പോള്‍) pH, 7 ല്‍ കുറയുന്നു. ക്ഷാരത കൂടുമ്പോള്‍ pH 7 ല്‍ കൂടൂന്നു. 1 മുതല്‍ 14 വരെയുള്ള സീമയിലാണ്‌ pH അളക്കുന്നത്‌.

ക്വാര്‍ട്‌സ്‌ ക്ലോക്ക്‌.

ക്വാര്‍ട്‌സ്‌ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ മര്‍ദവൈദ്യുതി പ്രഭാവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്ലോക്ക്‌. ഒരു വൈദ്യുത ദോലകപരിപഥത്തിലെ ഘടകമായി ക്രിസ്റ്റല്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്റ്റലിന്റെ കമ്പനാവൃത്തിയിലാണ്‌ ഈ പരിപഥം ദോലനം ചെയ്യുന്നത്‌. മര്‍ദ്ദക വൈദ്യുത പ്രഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ ക്വാര്‍ട്‌സിന്റെ സവിശേഷത. നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ ഉള്ള കൃത്യമായ വൈദ്യുത സ്‌പന്ദനങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുവാന്‍ ഈ പ്രഭാവം ക്വാര്‍ട്‌സ്‌ ക്രിസ്റ്റലിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ സ്‌പന്ദനങ്ങളാണ്‌ പിന്നീട്‌ മണിക്കൂര്‍, മിനിട്ട്‌ സൂചികളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്‌.

ക്രറ്റോണ്‍.

വളരെ നീണ്ട ഒരു കാലയളവില്‍ പര്‍വതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവല്‍ക്കപ്രദേശം. ഇവ മിക്കവാറും പ്രീകാംബ്രിയന്‍ കാലഘട്ടത്തിലേതായിരിക്കും. ഇത്‌ മധ്യത്തില്‍ കായാന്തരിത ശിലകളും ആഗ്നേയശിലകളും ചുറ്റും അവസാദശിലകളും ചേര്‍ന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്‌. എല്ലാ വന്‍കരകളുടെയും ഏതാണ്ട്‌ നടുവിലായി ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്‌. ഇതിനെ shield എന്നു പറയും. kraton എന്നും എഴുതാറുണ്ട്‌.

മോട്ടോര്‍.

വൈദ്യുതോര്‍ജത്തെയോ രാസ ഊര്‍ജത്തെയോ യാന്ത്രികോര്‍ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in