ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അപഘര്‍ഷകം

രാകിയോ, ഉരച്ചോ രിഖിതം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വസ്‌തു (ഉദാ: കാര്‍ബറണ്ടം). മിനുസപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപകരണം.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

തിര

കടല്‍ത്തീരത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ കടലിലെത്തുമ്പോള്‍ പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന ഓളം .

ഡയാക്രാണിസം.

ജിയോളജീയ കാലഘട്ടത്തെ അവശിഷ്‌ടങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തമില്ലായ്‌മ. ഒരു മണല്‍ത്തടത്തില്‍ അതിന്റെ രൂപീകരണ കാലഘട്ടവുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഫോസിലുകള്‍ കണ്ടേക്കാം.

ഫ്‌ളക്‌സ്‌.

2. (phy) 1. നിര്‍ദിഷ്‌ടമായ ഒരു പ്രതലത്തിന്‌ ലംബമായി പ്രവഹിക്കുന്ന ബലരേഖകളുടെയോ, മറ്റ്‌ സദിശ രാശികളുടെയോ ആകെത്തുക. ഉദാ: വിദ്യുത്‌ ക്ഷേത്ര ഫ്‌ളക്‌സ്‌. 2. ഒരു നിര്‍ദിഷ്‌ട വിസ്‌തീര്‍ണത്തിലൂടെ അതിന്‌ ലംബമായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാശിയുടെ പ്രവാഹ നിരക്ക്‌. ഉദാ: ന്യൂട്രാണ്‍ ഫ്‌ളക്‌സ്‌, പ്രകാശ ഫ്‌ളക്‌സ്‌.

ഫെംറ്റോ.

10 -15 എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉപസര്‍ഗം. ഉദാ: ഫെംറ്റോ മീറ്റര്‍.

മൂലം.

ഒരു സമവാക്യം സാധുവാകും വിധം അതിലെ അജ്ഞാത രാശി സ്വീകരിക്കുന്ന മൂല്യം. ഒരു ബഹുപദ സമീകരണത്തിന്‌ അതിന്റെ കൃതിക്കു തുല്യമായ എണ്ണം മൂല്യങ്ങളുണ്ട്‌. ഉദാ: x2 3x+2=0 എന്നതിന്റെ മൂല്യങ്ങള്‍ x = 2, 1

സമവിന്യാസ വിശ്ലേഷണം.

ഏകബന്ധത്തെ ആധാരമാക്കി തിരിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിന്യാസങ്ങളെ നിര്‍ണയിക്കല്‍.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in