ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അകാരിന

ചെള്ളുകളും ഉണ്ണികളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ജന്തുവിഭാഗം. ആര്‍ത്രാപോഡ്‌ ജന്തുവിഭാഗം. ആര്‍ത്രാപോഡ്‌ ഫൈലത്തിന്റെ അരാക്‌നിഡ എന്ന ക്ലാസില്‍പ്പെടുന്നു. ശിരോവക്ഷസും ഉദരവും തമ്മില്‍ യോജിച്ചിരിക്കും.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

സെബം.

സസ്‌തനികളുടെ ത്വക്കിലെ സ്‌നേഹഗ്രന്ഥികളില്‍ നിന്നു സ്രവിക്കുന്ന എണ്ണ പോലെയുള്ള ദ്രാവകം.

നോട്ടോക്കോര്‍ഡ്‌.

എല്ലാ കോര്‍ഡേറ്റുകളുടെയും ഭ്രൂണാവസ്ഥയില്‍ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുവാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന നീളത്തിലുള്ള ആന്തരിക ദണ്‌ഡ്‌. നാഡീ കോഡിനും അന്നപഥത്തിനും ഇടയിലാണ്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌.

സാധാരണഭിന്നം.

ഛേദത്തേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ അംശമുള്ള ഭിന്നിതം.

ബോര്‍ വ്യാസാര്‍ധം

a) നീല്‍സ്‌ ബോറിന്റെ ഗണനപ്രകാരം ഹൈഡ്രജന്‍ ആറ്റത്തില്‍ തറനിലയിലുള്ള ഇലക്ട്രാണിന്റെ പഥവ്യാസാര്‍ധം a = 0.529 x 10-10 മീ.

മുതിര രൂപമുള്ള.

ഉദാ: ബൈകോണ്‍വെക്‌സ്‌ ലെന്‍സ്‌, ചില സര്‍പ്പിള ഗാലക്‌സികള്‍

ചക്രീയ ചതുര്‍ഭുജം .

നാല്‌ ശീര്‍ഷങ്ങളും വൃത്തത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ചതുര്‍ഭുജം.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in