രസതന്ത്രം

അഡെനിന്‍ എന്ന അമിനോ അമ്ലത്തിന്റെ ചുരുക്കം.

ഉത്തരം കാണുക