ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അബ്‌ ഓം

വൈദ്യുത ഏകകങ്ങള്‍ക്ക്‌ സമാനമായ കേവല (absolute) വിദ്യുത്‌കാന്തിക ഏകകങ്ങള്‍ക്കു ചേര്‍ക്കുന്ന സൂചകപദം.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

ഗാല്‍വനോമീറ്റര്‍.

ഒരു വിദ്യുത്‌ മാപന ഉപകരണം. വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയാനും അളക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടാന്‍ജന്റ്‌ ഗാല്‍വനോമീറ്റര്‍, ചലിക്കും ചുരുള്‍ ഗാല്‍വനോമീറ്റര്‍ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരമുണ്ട്‌.

ന്യൂനത്രികോണം

എല്ലാ കോണുകളും ന്യൂനകോണുകളായ ത്രികോണം.

എഗ്ലോസിയ

നാക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥ.

ഭ്രമണം

സ്‌പിന്‍, 1. ഒരു വസ്‌തുവിലൂടെയുള്ള അക്ഷത്തിനു ചുറ്റും നടക്കുന്ന ചാക്രിക ചലനം. 2. ഭ്രമണം മൂലമുള്ള കോണീയസംവേഗം. 3. ഒരു ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്ത സങ്കല്‍പം. മൗലികകണങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സവിശേഷീകരിക്കുന്ന ഒരു രാശി. ഉദാ: ഇലക്‌ട്രാണിന്റെ സ്‌പിന്‍.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in