ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അമ്ല ലവണം

അമ്ല ഹൈഡ്രജനുകള്‍ ലവണങ്ങളാല്‍ അഥവാ കാറ്റയോണുകളാല്‍ ഭാഗികമായി വിസ്ഥാപനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ലവണങ്ങള്‍. ഉദാ: സോഡിയം ഹൈഡ്രജന്‍ സള്‍ഫേറ്റ്‌ NaHSO4. സള്‍ഫ്യൂറിക്‌ അമ്ലത്തിന്റെ ( H2SO4) ഒരു ഹൈഡ്രജന്‍ മാത്രം സോഡിയം അയോണാല്‍ വിസ്ഥാപനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ലവണം. ഇതിന്‌ അമ്ല ഗുണമുണ്ടായിരിക്കും.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

കാല്‍സിക്കോള്‍

ക്ഷാരഗുണമുള്ള മണ്ണില്‍ വളരുന്ന സസ്യങ്ങള്‍. ഉദാ: ഫ്രജേറിയ വെസ്‌ക എന്ന വന്യസ്‌ട്രാബറി.

വിളംബം.

ഉദാ: delayed circuit (വിളംബിത പരിപഥം).

ലാക്‌റ്റിയലുകള്‍.

ചെറുകുടലിലെ സൂക്ഷ്‌മ വില്ലസ്സുകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ലിംഫ്‌ കുഴലുകള്‍. കൊഴുപ്പ്‌ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ ആഗിരണം നടക്കുന്നത്‌ ഇതിലൂടെയാണ്‌.

ഡര്‍മറ്റോജന്‍.

അഗ്രമെരിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം. ഇതില്‍ നിന്നാണ്‌ ഉപരിവൃതി ഉണ്ടാകുന്നത്‌.

ഗാങ്‌ കപ്പാസിറ്റര്‍.

ഒന്നിലധികം കപ്പാസിറ്ററുകള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്‌. ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റന്‍സ്‌ ഇഷ്‌ടം പോലെ മാറ്റാവുന്നതാണ്‌. റേഡിയോയില്‍ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നത്‌ ഗാങ്‌ കപ്പാസിറ്ററാണ്‌.

സഹഗണം.

സഹഗണം.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in