Quadratic function

ദ്വിമാന ഏകദങ്ങള്‍.

കൃതി 2 ആയിട്ടുള്ള ഏകദങ്ങളെ ദ്വിമാന ഏകദങ്ങള്‍ എന്നു പറയുന്നു. സാമാന്യരൂപം f(x)=ax2+bx+c, a≠0.

Category: None

Subject: None

249

Share This Article
Print Friendly and PDF