Quadratic polynominal

ദ്വിമാനബഹുപദം.

ചരത്തിന്റെ കൃതി രണ്ടായിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലുകളെ ദ്വിമാനബഹുപദങ്ങള്‍ എന്നു പറയുന്നു. പൊതുരൂപം ax2+bx+c, a ≠ 0 a, b, c ε IR

Category: None

Subject: None

256

Share This Article
Print Friendly and PDF