Subtend

ആന്തരിതമാക്കുക

സമ്മുഖമാക്കുക, ഉദാ: ഒരു വൃത്തഖണ്ഡം വൃത്തകേന്ദ്രത്തില്‍ സമ്മുഖമാക്കുന്ന കോണ്‍; ഒരു വസ്‌തു കണ്ണില്‍ സമ്മുഖമാക്കുന്ന കോണ്‍.

Category: None

Subject: None

262

Share This Article
Print Friendly and PDF