Apothecium

വിവൃതചഷകം

ചില ഫംഗസുകളിലും ലൈക്കനുകളിലും കാണുന്ന കപ്പിന്റെയോ സോസറിന്റെയോ ആകൃതിയിലുള്ള, സ്‌പോറു ണ്ടാകുന്ന അവയവം.

Category: None

Subject: None

282

Share This Article
Print Friendly and PDF