Trigonometric identities

ത്രികോണമിതി സര്‍വസമവാക്യങ്ങള്‍.

ത്രികോണമിതിയിലെ ഏകക ങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സര്‍വസമവാക്യങ്ങള്‍. ഉദാ: Sin2A+Cos2A=1 Sec2A- tan2A=1 Cos2A=Cos2A-Sin2A.

Category: None

Subject: None

200

Share This Article
Print Friendly and PDF