Isotopic number

ഐസോടോപ്പിക സംഖ്യ.

ഒരു ഐസോടോപ്പില്‍ ഉളള ന്യൂട്രാണുകളുടെ സംഖ്യയും പ്രാട്ടോണുകളുടെ സംഖ്യയും തമ്മിലുളള അന്തരം.

Category: None

Subject: None

179

Share This Article
Print Friendly and PDF